Type Alias scrypto::prelude::VaultTakeOutput

source ·
pub type VaultTakeOutput = Bucket;

Aliased Type§

struct VaultTakeOutput(pub Own);

Fields§

§0: Own