Type Alias scrypto::prelude::VaultBurnOutput

source ·
pub type VaultBurnOutput = ();