pub type MetadataCreateOutput = Own;

Aliased Type§

struct MetadataCreateOutput(pub NodeId);

Fields§

§0: NodeId