Type Alias scrypto::prelude::HashMap

pub type HashMap<K, V, S = RandomState> = HashMap<K, V, S>;

Aliased Type§

struct HashMap<K, V, S = RandomState> {
    base: HashMap<K, V, S>,
}

Fields§

§base: HashMap<K, V, S>