pub type OneResourcePoolContributeOutput = Bucket;

Aliased Type§

struct OneResourcePoolContributeOutput(pub Own);

Fields§

§0: Own