pub type WorktopTakeOutput = Bucket;

Aliased Type§

struct WorktopTakeOutput(pub Own);

Fields§

§0: Own