pub type AuthZoneCreateProofOfAmountOutput = Proof;

Aliased Type§

struct AuthZoneCreateProofOfAmountOutput(pub Own);

Fields§

§0: Own