pub type ValidatorTotalStakeXrdAmountOutput = Decimal;

Aliased Type§

struct ValidatorTotalStakeXrdAmountOutput(pub I192);

Fields§

§0: I192